Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Katarína Štrbáňová, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, č. živ. reg. 560-15267, IČO: 45 705 763

(ďalej len „VOP“)

 

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 

1.       Tieto VOP upravujú vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Katarína Štrbáňová, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, č. živ. reg. 560-15267, IČO: 45 705 763, s miestom podnikania Dukelských hrdinov 395/50, Trstená, 028 01 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk.

 

2.      Kontaktné údaje predávajúceho:

            Katarína Štrbáňová, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo

            Miesto podnikania: Dukelských hrdinov 395/50, Trstená, 028 01

            č. živ. reg. 560-15267

            IČO: 45 705 763

            IČ DPH:

            DIČ:

            Bankové spojenie:

            IBAN:

            Email: marcodiamantisk@gmail.com

            Tel. kontakt: 0917 448 914

            Prevádzka: Námestie M. R. Štefánika 507, Trstená, 02801

 

3.      Orgán dozoru:

            Slovenská obchodná inšpekcia

            Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

            Predmestská 71, P. O. BOX B-89 , 011  79 Žilina 1

            Odbor výkonu dozoru

            tel. č.: 041/ 7632 130, 041/ 7632 139

            fax.: 041/ 7632 139

                www.soi.sk

 

4.      Vymedzenie pojmov

           

            Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v            rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

            Podnikateľ je a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe             živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku   výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

5.       Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom neupravené kúpnou zmluvou a týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) , zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

 

6.       Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom neupravené kúpnou zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Na právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa nevzťahujú  ustanovenia týchto VOP.

 

7.       V prípade prebiehajúcich akcií sa na predaj a kúpu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk vzťahujú okrem týchto VOP aj podmienky príslušnej akcie stanovené predávajúcim.

 

8.       Tieto VOP sú viazané na predaj a kúpu tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk a s ich obsahom kupujúci súhlasí zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky. Kupujúci tým vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostňované pred VOP.

 

9.       Neoddeliteľnou súčasťou VOP je formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, dokument ochrana osobných údajov, reklamačný poriadok a dokument doprava a platba. VOP sú dostupné na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk a sú dostupné pred zaslaním objednávky kupujúcim a zároveň sú zasielané kupujúcemu ako príloha oznámenia o prijatí objednávky na mailovú adresu zadanú kupujúcim.

 

II.

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, objednávka, kúpna zmluva

 

1.       Predávajúci zverejňuje tovar na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk, ktorý ponúka kupujúcemu a umožňuje mu tovar objednávať. Zoznam tovaru je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

 

2.       Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky tovaru ponúkaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk kupujúcim predávajúcemu vo forme emailovej správy alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk.

 

3.        Kúpna zmluva vzniká doručením záväzného akceptovania objednávky predávajúcim, pričom za záväzné akceptovanie objednávky sa považuje e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom oznámení o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a  termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

 

4.       Za záväzne akceptovanie objednávky sa nepovažuje automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu po odoslaní objednávky.

 

5.       Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných službách, údaj o dodacej lehote tovaru, údaj o mieste dodania tovaru, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dopravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

 

6.       Kupujúci vytvorí objednávku vybratím tovaru na základe aktuálnej ponuky tovaru zverenej na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk a kliknutím na tlačidlo „DO KOŠÍKA“. Následne kupujúci po vybratí všetkého tovaru, o ktorý má záujem kúpiť si a zaplatiť zaň kúpnu cenu, kupujúci potvrdí svoj výber kliknutím na tlačidlo „POKLADŇA“. V pokladni kupujúci vyplní všetky údaje požadované predávajúcim za účelom odoslania objednávky predávajúcemu, najmä si zvolí, či bude platiť ako registrovaný zákazník alebo uskutoční nákup bez registrácie, vyplní fakturačné údaje, podrobnosti o dodaní, spôsob dodania, spôsob platby a potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“.

 

7.       Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho.

 

8.       Prijatie objednávky do elektronického systému predávajúceho predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom potvrdenie prijatia objednávky nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy.

 

9.       Spotrebiteľ vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky ho predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oboznámil o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok, najmä o:


a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk,


b) o obchodnom mene a mieste podnikania predávajúceho informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk a v týchto VOP,


c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk a v týchto VOP,


d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk a v týchto VOP,


e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk

 

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho  informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP,

 
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP,


h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP a v prílohe týchto VOP. Predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto VOP, ktorý je dostupný aj na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk,


i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP,


j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk,

 
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP,


l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP,


m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP


n) o existencii  príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk,

 

o) dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť a o podmienkach vypovedania zmluvy informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk,

 

p)o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk,

 

q)o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk,

 

r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk,


s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk


t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov informoval predávajúci kupujúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk a v týchto VOP


u) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval predávajúci v týchto VOP


v) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval predávajúci kupujúceho v týchto VOP.

 

III.

Kúpna cena, platobné podmienky

 

1.       Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a cenu za poštovné, balné a za dopravu tovaru.

 

2.       Kúpna cena tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk je konečná, uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a všetkých ostatných daní a poplatkov a nezahŕňa cenu za poštovné, balné a za dopravu tovaru, ktoré sú uvádzané až v pokladni a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

 

3.       Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien od výrobcov a dodávateľov, v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Kupujúci má  v prípade zmeny ceny právo od zmluvy odstúpiť.

 

4.       Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu:

            a) na dobierku – priamo zamestnancovi prepravnej spoločnosti v mieste dodania tovaru

            b) na dobierku – pri preberaní tovaru na pobočke spoločnosti poskytujúcej poštové služby

            c) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii             objednávky.

            d) v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pri           preberaní tovaru osobne v miestne prevádzkarne predávajúceho.

 

5.       V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

6.       Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

7.       V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu a odstúpiť od zmluvy.

 

8.       Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby neposkytuje.

 

9.       Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po časovo určenú dobu predávajúcim.

 

 

IV.

Dodanie tovaru

 

1.       Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný predávajúcim kupujúcemu, ak si dodanie tovaru objednal.

 

2.       Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne dodací list a záručný list.

 

3.       Ak sa nedohodli zmluvné strany inak, predávajúci je povinný dodať tovar do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim.

 

4.       Ak predávajúci nedodá tovar v lehote uvedenej v bode 3 čl. IV týchto VOP, je spotrebiteľ  oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

5.       Predávajúci je povinný v prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy pre nedodanie tovaru v dohodnutej lehote, vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak bola zaplatená, v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeným kupujúcim.

 

6.       Miestom dodania tovaru sa rozumie bydlisko spotrebiteľa, sídlo podnikateľa, popr. iná adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní kupujúci pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Osoba splnomocnená kupujúcim na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu alebo zamestnancovi prepravnej spoločnosti písomné splnomocnenie na prevzatie tovaru.

 

7.       Ak bude nutné opakovanie dodania tovaru kupujúcemu z dôvodu neúspešnosti dodania tovaru z dôvodov na strane kupujúceho (neprítomnosť kupujúceho, popr. splnomocnenej osoby na mieste dodania tovaru, nesprávne zadané miesto dodania tovaru kupujúcim), všetky náklady s opakovaným  dodaním tovaru znáša kupujúci, vrátane skladného vo výške......

 

8.       V prípade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, týmto sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s dopravou, poštovným a balným určené  podľa platného cenníka - dokument doprava a platba.

 

9.       Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

 

10.   Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti predávajúceho alebo zamestnanca prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo zamestnanec prepravnej spoločnosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo výmenu vadného tovaru za bezvadný tovar. 

 

11.   Cena za poštovné, balné a dopravu sa účtuje v súlade s cenníkom uvedeným v dokumente doprava a platba, ktorý tvorí prílohu č. IV týchto VOP.

 

V.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

1.       Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a preto sa kupujúci stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

2.       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme kupujúci alebo splnomocnená osoba kupujúcim tovar od predávajúceho alebo zamestnanca prepravnej spoločnosti.

 

VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, nedodania tovaru v dohodnutej lehote v kúpnej zmluve, z dôvodov, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo vyžadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote stanovenej v kúpnej zmluve alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu kúpnu cenu, ak bola uhradená, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

2.       Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo nim splnomocnená osoba na prevzatie tovaru prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)       tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

3.       V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk a ktorý je prílohou č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho Katarína Štrbáňová, Dukelských hrdinov 395/50, Trstená, 028 01.

 

4.       Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný s kompletnou dokumentáciou, vrátane dokladu o kúpe, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno tak v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Odporúča sa tovar poistiť.

 

5.       Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

6.       V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný zaväzuje sa kupujúcemu uhradiť najmä:

a)       hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v skutočnej výške

b)      náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a uvedením do pôvodného stavu.

 

7.       Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

8.       Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar naspäť predávajúcemu alebo odovzdať predávajúcemu na adrese predávajúceho Katarína Štrbáňová, Dukelských hrdinov 395/50, Trstená, 028 01. Lehota na vrátenie tovaru je zachovaná alebo tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

9.       Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov prevzatia tovaru predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu  všetky platby v uvedenej lehote pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

10.   Spotrebiteľ je informovaný o tom, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, predmetom ktorej je:

 

a)       poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)      predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)      predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)      predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)      vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)        predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)        predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)      poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)        poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

VII.

Ochrana osobných údajov

 

1.       Súčasťou týchto VOP sú ustanovenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené v samostatnom dokumente ochrana osobných údajov, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

                                    

VIII.

Reklamačný poriadok

 

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až 3. čl. VIII týchto VOP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 4. až 5. čl. VIII týchto VOP) tak, že umiestnil tieto VOP na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
www.marcodiamanti.sk a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.


7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady tovar ďalej používať je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.


8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. VIII týchto VOP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto VOP na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.


9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk.

10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ  alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. čl. VIII týchto VOP (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.


12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:


a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,


b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,


c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

13. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


14. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


15. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.


16. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


17. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


18. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:


a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,


d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,


e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,


f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,


g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,


h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,


i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,


j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,


b) výmenou tovaru,


c) vrátením kúpnej ceny tovaru,


d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,


e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,


f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.


22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.


23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto VOP nasledujúcim spôsobom:


a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo


b) predávajúci vadný tovar vymení.


26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.


27. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:


a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.


28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.


29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru-

 

30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.


31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 
32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

33. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť splnenia oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.marcodiamanti.sk.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Prílohy:

1.       Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

2.       Ochrana osobných údajov

3.       Reklamačný poriadok

4.       Doprava a platba

5.       Oznámenie o uplatnení reklamácie