Táto stránka používa súbory cookies na poskytovanie služieb a v súlade s Zásadami súborov cookies. Môžete nastaviť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookies vo vašom prehliadači. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s aktuálnymi nastaveniami prehliadača.
image/svg+xml

Obchodné podmienky

1. Objednávka 

Tovar si objednávate vyplnením elektronickej objednávky na našej webovej stránke. Po vyplnení objednávky dostanete email informujúci o registrácii objednávky. Ak takýto email nedostanete, objednávku sme z technických dôvodov nedostali. V takomto prípade sa prosím obráťte na nás telefonicky. Kúpna zmluva vzniká potvrdením akceptácie Vašej elektronickej objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom, prípadne telefonicky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená elektronická objednávka je záväzná pre obe strany ak obsahuje všetky náležitosti potrebné k uzavretiu zmluvy, hlavne presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Automatický e-mail po vykonaní objednávky nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, je len potvrdením, že sme danú objednávku prijali k spracovaniu.

2. Spôsob doručenia a dodacia lehota 

Dodacia lehota je spravidla 1 až 10 pracovné dni. Prichystanie zásielky trvá zvyčajne 1-4 pracovné dni. Dodanie tovaru Express kuriérom na adresu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o kúpe tovaru (faktúru). Expres kuriér GLS na adresu pri platbe vopred: 5,50 €. Objednávky nad 80€ zasielame zdarma v rámci Slovenskej republiky. OSOBNÝ ODBER: V prípade záujmu je možné zvoliť si osobný odber priamo na predajni v Trstenej Námestie M.R.Štefánika 507.

3. Spôsob platby

Platba vopred na bankový účet: SK1709000000000321566240, SK8802000000004666985553 Pri použití platby vopred na bankový účet neúčtujeme žiadne poplatky. Pri obdržaní objednávky s požiadavkou na platbu vopred – prichystáme najprv objednávku až potom zasielame faktúru so skutočným stavom objednaných tovarov. Ak máte otázky, prosím kontaktujte nás na marcodiamantisk@gmail.com alebo telefonicky. Ďakujeme. Platba v hotovosti pri osobnom odbere: Tovar zaplatíte v hotovosti u nás v Nella Boutique.

4. Storno objednávky

  Storno objednávky zo strany kupujúceho: Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že naša spoločnosť nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávka sa stornuje zaslaním emailu na našu e-mailovú adresu,(marcodiamantisk@gmail.com) uvedením slova STORNO v predmete. V prípade stornovania potvrdenej objednávky ste povinný uhradiť škodu, ktorá nám vznikla týmto jednaním, hlavne preukázateľne vynaložené náklady,(poštovné náklady). Storno objednávky zo strany predávajúceho: Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: – objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.) – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, okamžite Vás budeme kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: – Kontaktujte nás písomne (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu o kúpe tovaru, druhu a množstva tovaru, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Môžete zaslať aj vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy. – Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: – tovar musí byť v pôvodnom obale – tovar musí byť nepoškodený – tovar musí byť kompletný – zašlite spolu s dokladom o kúpe Tovar, odporúčame, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (neposielajte však tovar na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Reklamácie 

Ste povinný si prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, ste povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Záručná lehota je 12 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Vám po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Ste povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v súlade s kúpnou zmluvou, máte právo na to, aby sme bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedli do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve výmenou tovaru alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru. Ak taký postup nie je možný, môžete požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak ste pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedeli alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobili. Záruka sa nevzťahuje na: • chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku • nesprávnym skladovaním • vady, na ktoré bol predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Postup reklamácie  Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. Pošlite e-mail (marcodiamantisk@gmail.com), v ktorom uvediete hlavne číslo daňového dokladu o kúpe tovaru, druh tovaru a popis závady.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe si prosím dôkladne uschovajte.

7. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

8. Ochrana osobných údajov

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že zákazník je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. NELLA BOUTIQUE ako prevádzkovateľ tejto internetovej stránky týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu marcodiamanti.sk Súčastne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta odstráni zo svojej databázy. Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval oznámenie IS E-shop – objednanie, predaj alebo doručenie tovaru alebo služby v e-shope pd číslom 3337 a oznámenie IS pre IS Marketing – zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter pod číslom 3338.

9. Kontakty

Katarína Štrbáňová-Andrea Mušáková-Nella Boutique

Fakturačná adresa: Námestie M.R.Štefánika 507, 02801 Trstená

Prevádzka: Námestie M.R.Štefánika 507, Trstená

Facebook/Nella Boutique, Instagram/Beauty.andy_nella.boutique

TOVAR A OBJEDNÁVKY: Tel.: +421917 448 914, +421948 692 266

Predaj na mieste Námestie M.R.Štefánika 507, Trstená. IČO: 45 705 763 DIČ: 1081107115

Bankové spojenie: VUB: SK8802000000004666985553 SLSP: SK1709000000000321566240

Kontaktný e-mail: marcodiamantisk@gmail.com

 GPS: 49.35833115, 19.607956576937617

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71 011 79  Žilina P.O.Box: B-89